PSHK

Committees & Teams

Executive Committee (2021-2023)
President: Xun-li Wang (CityU)
Vice-President: Yang Chai (PolyU)
Honorary Secretary: Xin Wang (CityU)
Honorary Treasurer: Junyi Zhu (CUHK)
Members: Guancong Ma (HKBU)
Shizhong Zhang (HKU)

Rolf Lortz (HKUST)

Council Member List (2022-2024)
Chair Zidan Wang (HKU)
Members CUHK: Xinhui Lu, Tian Lan, Junyi Zhu
CityU: Xin Wang, Xun-li Wang, Xiangqiang Chu
HKBU: Liang Tian, Yuanyuan Zhou
PolyU: Yang Chai, Molly Meng-Jung Li, Mingjie Li
HKUST: Bei Zeng, Gyu-Boong Jo, Qiming Shao
HKU: Lixin Dai, Chenjie Wang

Statutory Members' names highlighted in italics

Campus Coordinators

Name Email
Yangqian Yan (CUHK) yqyan@cuhk.edu.hk
Xiao Li (CityU) xiao.li@cityu.edu.hk
Liang Tian (HKBU) liangtian@hkbu.edu.hk
Mingjie Li (PolyU) ming-jie.li@polyu.edu.hk
Junwei Liu (HKUST) liuj@ust.hk 
DongKeun Ki (HKU)  dkki@hku.hk
Physics Education Sub-committee


Yilin Wu (CUHK)

Feng Wang (CityU)
Jack Tsz Fai Ng (HKBU)

Siu Hong Choy (PolyU)

Tian Wen Chen (HKUST)

Meng Su (HKU)

Women in Physics Sub-committee
Yi Wang (CUHK)
Jun Fan (CityU)
Jade Jue Shi (HKBU)
Wing Man Tang (PolyU)
Michael Altman (HKUST)
Jenny Lee (HKU)
Quan Li (CUHK, Leader)
External Affairs Sub-committee
Yi Wang (CUHK)
Ruiqin Zhang (CityU, Leader)
Michel A. Van Hove  (HKBU)
Dangyuan Lei (PolyU)
Michael K.Y. Wong (HKUST)
Quentin A. Parker (HKU)
Junyi Zhu (CUHK)
Xin Wang (CityU)

Copyright © 2016 Physical Society of Hong Kong. All rights reserved.